Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RØNNEDE SPORTSRIDEKLUB 

§ 1: Klubbens formål 
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og medvirke til at ryttere i alle aldre, og med forskellige forudsætninger, har mulighed for at tilegne sig viden om heste og ponyer, herunder deres adfærd, brug og pleje, og udvikle deres ridefærdigheder i samvær med andre.

Klubben vil have hovedvægten af ryttere som juniorer.   

§ 2: Klubbens navn og hjemsted 
Klubbens navn er:                                       Rønnede Sportsrideklub 
Officiel forkortelse:                                    RØSK 
Klubbens hjemsted er:                             Faxe Kommune 
Klubbens tilholdssted er:                         Variabel
Klubbens stiftelsesdato:                           28-10-2009   

§ 3 Klubbens tilhørsforhold 
Rønnede Sportsrideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvor klubben og hver enkelt af dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love, bestemmelser og reglementer, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftebestemmelser.   

§ 4: Klubbens medlemmer 
I klubben kan optages aktive, passive og juniormedlemmer. Unge mennesker under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer. Passive medlemmer har ingen stemmeret i sportslige anliggender.   
Juniormedlemmer har stemmeret i sportslige anliggender, men er ikke valgbare til bestyrelsen før efter det fyldte 18 år.   
Når indmeldelse er sket har medlemmet de rettigheder og pligter som er angivet i vedtægterne.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.   
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ride aktiviteter. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen.   
§ 5: Klubbens hæftelse 
Klubbens medlemmer og dets bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.   

§ 6: Kontingent til klubben 
Medlemskontingent for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for 1 år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Medlemskontingentet opkræves forud 1 gang årligt og er forfaldent til betaling senest den 10. januar i kontingentåret.

Bestyrelsen kan slette et medlem der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Er kontingentet ikke betalt, slettes vedkommende som medlem af klubben og Dansk Ride Forbund. Vedkommende kan kun optages på ny med betaling af restancen.

Udmeldelse af klubben kan foregå ved pr. 1-10. januar i kontingentåret at henvende sig til bestyrelsen.   

§ 7: Klubbens bestyrelse 
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer og vælges for 2 år af gangen.

På lige år er der 2 medlemmer på valg og på ulige år er der 3 medlemmer på valg. Første gang 2 medlemmer ved lodtrækning.

Suppleanter som vælges hvert år. Suppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelses møderne, de har ikke stemmeret.

De valgte skal være fyldt 18 år.

Desuden vælges 2 juniorer som observatører ved bestyrelsesmøderne, hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Junior-repræsentanter har ikke stemmeret i bestyrelsen, heller ikke efter det fyldte 18 år.

Ligeledes vælges 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant. En afgår hvert år, genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer umiddelbart efter de er valgt på generalforsamlingen.

I tilfælde hvor et bestyrelses medlem forlader klubben i en valgperiode, indtræder suppleanterne i bestyrelsen.

Suppleanten overtager den udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg, der refererer til bestyrelsen. 

§ 8: Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsesmøder holdes mindst 4 gange årligt men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt og har som minimum følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Økonomiske meddelelser fra kasseren
 4. Rapport fra udvalgene
 5. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted, sekretæren fører protokol under forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokol oplæses på næste bestyrelsesmøde og godkendes ved bestyrelsens underskrift.   

§ 9: Prokura 
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle beslutninger vedrørende dens virksomhed. Formand, næstformand og kasserer har prokura, og foreningen tegnes af mindst 2 af disse, dog kun én ved beløb under kr. 5000,-. Der må ikke meddeles eneprokura.   

§ 10: Regnskabsåret 
Regnskabet følger kalenderåret og afsluttes d. 31. december, og regnskabet forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.   

§ 11:Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen senest ved udgangen af januar måned, før generalforsamlingen.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen skriftligt/annoncering bringes til medlemmernes kendskab med mindst 14 dages varsel.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal (se dog § 14 og § 15).

Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved ændringer af klubbens vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring skal indberettes til DRF til godkendelse.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Forældre/værge til juniormedlemmer har stemmeret, med en stemme pr. medlem af klubben (dvs. 2 børn i klubben giver 2 stemmer til forældre/værge osv.), og er valgbare til bestyrelsen, hvis de (juniormedlemmet) har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af diverse udvalg
 9. Valg af bilags kontrollør og suppleant
 10. Eventuelt

§ 12: Vedtægtsændringer 
Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.   
Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.   

§ 13: Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregningen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt/annoncering med dagsordenen med mindst 8 dages varsel.   

§ 14: Karantæne 
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 mdr., til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.   

§ 15: Udelukkelse 
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstedet og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds amatør- og ordensudvalg inden 4 uger.

I det omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds amatør- og ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 14 og § 15 gælder, at kontingentet for indeværende periode skal betales.   

§ 16: Klubbens opløsning 
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer.   
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

I tilfælde af klubbens opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde rideaktiviteter i Faxe Kommune.   

§ 17: Ikrafttræden 
Disse vedtægter træder i kraft efter godkendelse på den ordinære generalforsamling i februar 2016. Den erstatter vedtægterne fra den stiftende generalforsamling.

Første valgår løber fra den 28-10-2009 til næste generalforsamling i år 2011.

Første regnskabsår løber fra 28-10-2009 til 31-12-2010.D